Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Okresní soud v Ostravě (Česká republika) 5. novembra 2018 – OPR-Finance s.r.o./GK

(vec C-679/18)

Jazyk konania: čeština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Okresní soud v Ostravě

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: OPR-Finance s.r.o.

Žalovaná: GK

Prejudiciálne otázky

1.    Bráni článok 8 v spojení s článkom 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES1 z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS vnútroštátnej právnej úprave, ktorá za porušenie povinnosti veriteľa posúdiť pred uzavretím zmluvy o úvere úverovú bonitu spotrebiteľa stanovuje sankciu neplatnosti zmluvy o úvere spojenú s povinnosťou spotrebiteľa vrátiť veriteľovi poskytnutú istinu v dobe primeranej jeho možnostiam, pričom však táto sankcia (neplatnosť zmluvy o úvere) sa uplatní len v prípade, že sa jej spotrebiteľ v trojročnej premlčacej dobe dovolá (t. j. namietne neplatnosť zmluvy)?

2.    Zakladá článok 8 v spojení s článkom 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS povinnosť vnútroštátneho súdu uplatniť sankciu stanovenú vo vnútroštátnej právnej úprave za porušenie povinnosti veriteľa posúdiť úverovú bonitu spotrebiteľa ex offo (t. j. aj v prípade, že sa jej spotrebiteľ aktívne neodvolá)?

____________

1 Ú. v. EÚ L 133, 2008, s. 66.