Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Okresním soudem v Ostravě (Republiken Tjeckien) den 5 november 2018 – OPR-Finance s.r.o. mot GK

(Mål C-679/18)

Rättegångsspråk: tjeckiska

Hänskjutande domstol

Okresní soud v Ostravě

Parter i det nationella målet

Sökande: OPR-Finance s.r.o.

Svarande: GK

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 8, jämförd med artikel 23, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG1 hinder för en nationell lagstiftning, enligt vilken sanktionen vid underlåtenhet att uppfylla kreditgivarens skyldighet att, innan kreditavtalet ingås, göra en bedömning av konsumentens kreditvärdighet ska vara att kreditavtalet är ogiltigt förenat med en skyldighet för konsumenten att återbetala kapitalbeloppet till kreditgivaren vid en tidpunkt som är lämplig i förhållande till konsumentens ekonomiska förmåga, när denna sanktion (kreditavtalets ogiltighet) emellertid endast är tillämplig för det fall konsumenten gör den gällande (det vill säga invänder att avtalet är ogiltigt) inom en treårsperiod?

Innebär artikel 8, jämförd med artikel 23, i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/48/EG av den 23 april 2008 om konsumentkreditavtal och om upphävande av rådets direktiv 87/102/EEG en skyldighet för en nationell domstol att ex officio tillämpa den sanktion som fastställs i den nationella lagstiftningen vid underlåtenhet att uppfylla kreditgivarens skyldighet att göra en bedömning av konsumentens kreditvärdighet (det vill säga även för det fall konsumenten faktiskt inte gör gällande sanktionen)?

____________

1 EUT L 133, 2008, s. 66.