Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Spojené království) dne 5. listopadu 2018 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-677/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Amoena Ltd

Odpůrkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

Postupovaly Výbor1 a/nebo Evropská komise zjevně nesprávně, když podprsenky po mastektomii zařadily:

do kapitoly 62 kombinované nomenklatury2 Evropské unie, čísla 6212, které výslovně zahrnuje „podprsenky“, a kódu KN 6212 10 90;

namísto

kapitoly 90, čísla 9021 a kódu KN 9021 10 10 jako příslušenství umělých částí těla ve smyslu poznámky 2 písm. b) ke kapitole 90 KN?

Platí, že prováděcí nařízení Komise3 protiprávně zužuje rozsah klasifikace pro příslušenství umělých částí těla dle čísla 9021 a poznámky 2 písm. b) kapitoly 90 KN, čímž dochází k překročení pravomocí Evropské komise (akt ultra vires)?

Představuje prováděcí nařízení Komise porušení zásady loajální spolupráce zakotvené v čl. 4 odst. 3 [SEU], když:

Evropská komise musí respektovat rozhodnutí vnitrostátních soudů, ale musí rovněž podporovat jednotné (a správné) uplatňování celního kodexu a KN;

Supreme Court (Nejvyšší soud, Spojené království) dospěl k jednomyslnému závěru, že podprsenky po mastektomii mají být správně zařazeny do kapitoly 90 KN pod číslo 9021; a

rozhodnutí Supreme Court (Nejvyšší soud, Spojené království bylo předloženo Evropské komisi, která jej předložila všem členským státům EU, spolu se shrnutím odůvodnění Supreme Court (Nejvyšší soud)?

____________

1 Výbor pro celní kodex (dale jen „Výbor“).

2 Dále jen „KN“.

3 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1167 ze dne 26. června 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury (Úř. věst. 2017, L 170, s. 50) (dále jen „prováděcí nařízení Komise“).