Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 5.11.2018 – Amoena Ltd v. Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(asia C-677/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Amoena Ltd

Vastaaja: Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko tullikoodeksikomitea ja/tai Euroopan komissio luokitellut ilmeisen virheellisesti proteesiliivit

Euroopan unionin yhdistetyn nimikkeistön 62 ryhmään tullinimikkeellä 6212, joka käsittää erityisesti ”rintaliivit”, ja CN-koodilla 6212 10 90

eikä

ryhmään tullinimikkeellä 9021 ja CN-koodilla 9021 10 10 yhdistetyn nimikkeistön 90 ryhmän 2 huomautuksen b kohdassa tarkoitettuina proteesien tarvikkeina?

Kavennetaanko täytäntöönpanoasetuksessa1 perusteettomasti proteesien tarvikkeiden luokittelua tullinimikkeessä 9021 ja yhdistetyn nimikkeistön 90 ryhmän 2 huomautuksen b kohdassa, ja ylitetäänkö siinä siten Euroopan komission toimivalta?

Merkitseekö täytäntöönpanoasetus [SEU] 4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön periaatteen loukkaamista tilanteessa, jossa

Euroopan komission on kunnioitettava kansallisten tuomioistuinten ratkaisuja mutta myös edistettävä tullikoodeksin ja yhdistetyn nimikkeistön yhdenmukaista (ja asianmukaista) soveltamista

United Kingdom Supreme Court (Yhdistyneen kuningaskunnan ylin tuomioistuin) on yksimielisesti katsonut, että proteesiliivit on luokiteltava asianmukaisesti yhdistetyn nimikkeistön 90 ryhmään tullinimikkeellä 9021, ja

Supreme Courtin ratkaisu on annettu tiedoksi Euroopan komissiolle, joka on toimittanut kaikille unionin jäsenvaltioille tämän ratkaisun ja yhteenvedon Supreme Courtin perusteluista?

____________

1 Tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 26.6.2017 annettu komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1167 (EUVL 2017, L 170, s. 50).