Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. novembrī iesniedza First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Apvienotā Karaliste) – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Lieta C-677/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Pamatlietas puses

Prasītāja: Amoena Ltd

Atbildētājs: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciālie jautājumi

Vai MKK 1 un/vai Eiropas Komisijas pieļāva acīmredzamu kļūdu, klasificējot mastektomijas krūšturus 2 :

saskaņā ar Eiropas Savienības Kombinētās nomenklatūras 3 62. nodaļu pozīcijā 6212, kurā konkrēti ietverti “Krūšturi”, un ar KN kodu 6212 10 90;

nevis

saskaņā ar KN 90. nodaļu pozīcijā 9021 ar KN kodu 9021 10 10 kā ķermeņa daļu protēžu piederumus KN 90. nodaļas 2. piezīmes b) apakšpunkta nozīmē?

Vai Īstenošanas regula 4 nelikumīgi sašaurina tarifu pozīcijas 9021, kas piemērojama ķermeņa daļu protēžu piederumiem, un KN 90. nodaļas 2. piezīmes b) apakšpunkta tvērumu tādējādi, ka ar to ir pārkāptas Eiropas Komisijas pilnvaras?

Vai Īstenošanas regula pārkāpj lojālas sadarbības principu, kā tas ietverts [LES] 4. panta 3. punktā apstākļos, kad:

Eiropas Komisijai ir jāievēro valsts tiesu nolēmumi, bet ir arī jāveicina Muitas kodeksa un KN vienāda (un pareiza) piemērošana;

Apvienotās Karalistes Supreme Court nonāca pie vienprātīga secinājuma, ka mastektomijas krūšturi pienācīgi ir jāklasificē atbilstoši KN 90. nodaļai tarifu pozīcijā 9021; un

Supreme Court nolēmums tika iesniegts Eiropas Komisijai, un Komisija to iesniedza visām ES dalībvalstīm kopā ar Supreme Court argumentācijas kopsavilkumu?

____________

1 Muitas kodeksa komiteja (MKK).

2 Mastekomijas krūšturi (MK).

3 KN.

4 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1167 (2017. gada 26. jūnijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā (OV 2017, L 170, 50. lpp.) (Īstenošanas regula).