Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Verenigd Koninkrijk) op 5 november 2018 – Amoena Ltd / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zaak C-677/18)

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Amoena Ltd

Verwerende partij: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Prejudiciële vragen

Was het een kennelijke fout van de CCC1 en/of de Europese Commissie om de PB’s2 in te delen:

in hoofdstuk 62 van de gecombineerde nomenclatuur3 van de Europese Unie, onder tariefpost 6212, die nadrukkelijk ‘Bustehouders’ omvat, en GN-code 6212 10 90;

in plaats van

in hoofdstuk 90, onder tariefpost 9021 en GN Code 9021 10 10, als toebehoren bij prosthesen zoals bedoeld in aantekening 2b op hoofdstuk 90 van de GN?

Beperkt de uitvoeringsverordening4 op onrechtmatige wijze de draagwijdte van de indeling voor toebehoren bij prothesen onder tariefpost 9021 en aantekening 2b op hoofdstuk 90 van de GN, en overschrijdt zij daarmee de bevoegdheid van de Europese Commissie?

Vormt de uitvoeringsverordening een inbreuk op het beginsel van loyale samenwerking zoals uiteengezet in artikel 4, lid 3, [VEU] in gevallen waarin:

de Europese Commissie de beslissingen van nationale rechterlijke instanties moet respecteren, maar ook de uniforme (en juiste) toepassing van het douanewetboek en de GN moet bevorderen;

de Supreme Court van het Verenigd Koninkrijk tot de unanieme conclusie is gekomen dat de PB’s dienen te worden ingedeeld in hoofdstuk 90 van de GN met tariefpost 9021; en

de beslissing van de Supreme Court is voorgelegd aan de Europese Commissie en door de Commissie, samen met een samenvatting van de motivering van de Supreme Court, ter beschikking is gesteld aan alle EU-lidstaten?

____________

1 Customs Code Committee (CCC).

2 Postoperatieve beha’s (PB’s).

3 GN.

4 Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1167 van de Commissie van 26 juni 2017 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur (PB 2017, L 170, blz. 50).