Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Združeno kraljestvo) 5. novembra 2018 – Amoena Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Zadeva C-677/18)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: Amoena Ltd

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali sta OCZ1 in/ali Evropska komisija storila očitno napako, ko sta pooperativne modrčke razvrstila:

v poglavje 62 Kombinirane nomenklature2 Evropske unije pod tarifno številko 6212, ki konkretno vključuje „modrčke“, in tarifno podštevilko 6212 10 90,

namesto

v poglavje 90 pod tarifno številko 9021 in tarifno podštevilko 9021 10 10 kot pribor umetnega dela telesa v smislu opombe 2(b) k poglavju 90 KN?

Ali Izvedbena uredba3 nezakonito zoži obseg razvrstitve za pribor umetnih delov telesa pod tarifno številko 9021 in opombo 2(b) poglavja 90 KN, zaradi česar gre za ultra vires pristojnosti Evropske komisije?

Ali Izvedbena uredba pomeni kršitev načela lojalnega sodelovanja iz člena 4(3) PEU v okoliščinah, kjer:

mora Evropska komisija spoštovati odločitve nacionalnih sodišč, vendar mora tudi spodbujati enotno (in pravilno) uporabo Carinskega zakonika in KN,

je United Kingdom Supreme Court (vrhovno sodišče Združenega kraljestva) soglasno sprejelo odločitev, da je treba pooperativne modrčke ustrezno razvrstiti v poglavje 90 KN pod tarifno številko 9021 in

je bila odločitev Supreme Court (vrhovno sodišče) predložena Evropski komisiji, ta pa jo je posredovala vsem državam članicam Unije skupaj s povzetkom obrazložitve Supreme Court (vrhovno sodišče)?

____________

1 Odbor za carinski zakonik (OCZ).

2 KN.

3 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1167 z dne 26. junija 2017 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo (UL 2017, L 170, str. 50).