Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Förenade kungariket) den 5 november 2018 – Amoena Ltd mot Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Mål C-677/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i det nationella målet

Klagande: Amoena Ltd

Motpart: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Giltighetsfrågor

1.    Har tullkodexkommittén och Europeiska kommissionen gjort ett uppenbart fel genom att klassificera protesbehåar

a)    enligt kapitel 62 i Europeiska unionens kombinerade nomenklatur1 enligt nummer 6212, som särskilt omfattar ”bysthållare”, och undernummer 6212 10 90 i KN,

i stället för

b)    enligt kapitel 90 enligt nummer 9021 och undernummer 9021 10 10 som tillbehör till konstgjorda kroppsdelar, i den mening som avses i anmärkning 2 b till kapitel 90 i KN?

2.    Utgör genomförandeförordningen2 en oberättigad begränsning av möjligheten att klassificera tillbehör till konstgjorda kroppsdelar enligt nummer 9021 och anmärkning 2 b till kapitel 90 i KN, som innebär att Europeiska kommissionen genom att anta genomförandeförordningen har överskridit sin behörighet (ultra vires)?

3.    Utgör genomförandeförordningen ett åsidosättande av principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 [FEU] i en situation där

a)    Europeiska kommissionen ska respektera de nationella domstolarnas avgöranden, men också främja en enhetlig (och korrekt) tillämpning av tullkodexen och KN,

b)    Supreme Court i Förenade kungariket enhälligt har funnit att protesbehåar ska klassificeras enligt kapitel 90 i KN enligt nummer 9021, och

c)    Supreme Courts avgörande har lagts fram vid Europeiska kommissionen som översänt avgörandet till samtliga medlemsstater tillsammans med en sammanfattning av Supreme Courts domskäl?

____________

1 KN.

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1167 av den 26 juni 2017 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 170, 2017, s. 50) (genomförandeförorningen).