Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 22 октомври 2018 г. — Correios de Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-661/18)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: CTT - Correios de Portugal

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициални въпроси

Допускат ли принципите на неутралитет, ефективност, еквивалентност и пропорционалност тълкуване на член 98, параграф 2 от Кодекса за ДДС1 , което изключва прилагането на тази разпоредба към промяната или корекцията на вече извършени приспадания?

Допускат ли тези принципи правна уредба като член 23, параграф 1, буква b) и параграф 6 от Кодекса за ДДС, който се тълкува в смисъл, че данъчнозадължено лице, което е избрало метод на коефициент или критерий за разпределяне за целите на изчисляването на правото на приспадане на платения данък за стоки или услуги със смесено предназначение и е направило адаптации въз основа на окончателните стойности за годината, за която се отнася приспадането съгласно параграф 6 от посочената разпоредба, не може да променя с обратна сила тези данни, като отново изчисли първоначалното приспадане, което вече е коригирано в съответствие с тази норма в рамките на начисляване с обратна сила на ДДС за дейност, която първоначално е приел за освободена?

____________

1 Кодекс за данъка върху добавената стойност