Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Portugalsko) dne 22. října 2018 – CTT - Correios de Portugal v. Autoridade Tributária e Aduaneira

(Věc C-661/18)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Účastníci původního řízení

Žalobkyně v rozhodčím řízení: CTT - Correios de Portugal

Žalovaný v rozhodčím řízení: Autoridade Tributária e Aduaneira

Předběžné otázky

Brání zásady neutrality, efektivity, rovnocennosti a proporcionality takovému výkladu čl. 98 odst. 2 CIVA1 , který vylučuje použití tohoto ustanovení na změnu nebo opravu již provedených odpočtů?

Brání tyto zásady takové právní úpravě, jako je čl. 23 odst. 1 písm. b) a odst. 6 CIVA, která je vykládána v tom smyslu, že osoba povinná k dani, která si pro účely výpočtu nároku na odpočet daně na vstupu ze zboží nebo služeb ke smíšenému využití zvolila určitou metodu stanovení koeficientu nebo určité rozdělovací kritérium a provedla úpravy základu konečných hodnot vztahujících se k roku, za nějž se odpočet uplatňuje, podle odstavce 6 tohoto ustanovení, nemůže v rámci dodatečného přiznání k DPH z činnosti, která byla původně považována za činnost osvobozenou od této daně, tyto prvky zpětně změnit a znovu vypočítat původní odpočet, který již podle tohoto ustanovení provedla?

____________

1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (zákoník o dani z přidané hodnoty)