Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 22. listopada 2018. uputio Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) – CTT – Correios de Portugal protiv Autoridade Tributária e Aduaneira

(predmet C-661/18)

Jezik postupka: portugalski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: CTT – Correios de Portugal

Tuženik: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prethodna pitanja

1.    Protivi li se načelima neutralnosti, djelotvornosti, ekvivalentnosti i proporcionalnosti tumačenje članka 98. stavka 2. Zakonika o PDV-u1 koje isključuje primjenu te odredbe na izmjenu ili prilagodbu već ostvarenih odbitaka?

2.    Protive li se spomenutim načelima odredbe poput članka 23. stavka 1. točke (b) i članka 23. stavka 6. Zakona o PDV-u koje se tumače na način da porezni obveznik – koji je za potrebe izračuna prava na odbitak poreza na robu i usluge mješovite namjene odabrao metodu stope ili ključ raspodjele i koji je u skladu s navedenim stavkom 6. izvršio prilagodbu na temelju konačnih vrijednosti u godini na koju se odbitak odnosi – ne može retroaktivno izmijeniti te elemente ponovnim izračunavanjem prvotnog odbitka već ispravljenog u skladu s tom odredbom, u okviru retroaktivnog obračuna PDV-a za aktivnost koju je on prvotno smatrao izuzetom?

____________

1 Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado