Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugal) den 22 oktober 2018 – CTT - Correios de Portugal mot Autoridade Tributária e Aduaneira

(Mål C-661/18)

Rättegångsspråk: portugisiska

Hänskjutande domstol

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Parter i det nationella målet

Klagande: CTT - Correios de Portugal

Motpart: Autoridade Tributária e Aduaneira

Tolkningsfrågor

1)    Hindrar principerna om neutralitet, effektivitet, likvärdighet och proportionalitet att artikel 98.2 i mervärdesskattelagen tolkas på det sättet att den inte är tillämplig i fall då avdrag som redan har gjorts ändras eller justeras?

2)    Utgör dessa principer hinder för en lagstiftning såsom artikel 23.1 b och 23.6 i mervärdesskattelagen, tolkade på det sättet att en beskattningsbar person, som har valt en metod med en koefficient och/eller fördelningsnyckel för beräkning av rätten till avdrag för ingående skatt för varor och tjänster med blandad användning och som har gjort en korrigering på grundval av de definitiva siffrorna för det år som avdraget avser, enligt lydelsen i nämnda artikel 23.6, inte retroaktivt får ändra de uppgifterna och räkna om det ursprungliga avdraget, som redan justerats i enlighet med den bestämmelsen, efter en retroaktiv inbetalning av mervärdesskatt avseende en verksamhet som ursprungligen ansetts undantagen från skatt?

____________