Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 26. jūlijā iesniedza Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – SD/Agrárminiszter

(Lieta C-490/18)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: SD

Atbildētājs: Agrárminiszter

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1366 1 2. pantā minētā “drošā metode”, ar kuru katru gadu laikā no 1. septembra līdz 31. decembrim nosaka stropu skaitu, ir jāinterpretē tādējādi, ka pienākums paziņot bišu saimju skaitu ir tieši atbalsta pieteikuma iesniedzējam, un – gadījumā, ja tas tā ir - vai tā ir droša metode?

Ja saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2015/1366 2. pantu stropu skaits - uz kā pamata tiek piešķirts atbalsts biškopībai - katru gadu, ņemot vērā bišu fizioloģiskās iezīmes, ir jānosaka laikā no 1. septembra līdz 31. decembrim, vai šī tiesību norma ir interpretējama tādējādi, ka dalībvalstis var neievērot šo noteikumu?

Ja atbilde ir apstiprinoša, vai vajadzīgo bišu saimju skaitu valsts tiesiskajā regulējumā var noteikt janvārī un ar atpakaļejošu spēku?

Vai apstāklis, ka Savienības līdzekļi 2017.–2019. gada biškopības programmām ir jāpiešķir atkarībā no stropu skaita, ko dalībvalstis 2013. gadā paziņojušas attiecīgajās 2014.–2016. gada biškopības programmās, ir jāinterpretē tādējādi, ka pēc laikposma, kas beidzās 2016. gada 31. decembrī un ko izmanto kā pamatu atbalsta iedalījumam 2017. gadā, atbalsta iedalīšanai nepieciešamo bišu stropu skaitu, var noteikt arī kā citādi?

Vai minētā Savienības regula ir jāinterpretē tādējādi, ka tā atļauj pieņemt tādu valsts tiesību normu, kurā de minimis atbalsta izmaksa ir pakārtota ar Savienības tiesībām nesaderīgai prasībai? Vai Savienības tiesībās paredzētajam atbalstam ir arī praktiski jābūt piemērotam biškopības veicināšanai?

____________

1     Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1366 (2015. gada 11. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz biškopības nozari (OV 2015, L 211, 3. lpp.).