Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungern) den 26 juli 2018 – SD mot Agrárminiszter

(Mål C-490/18)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parter i det nationella målet

Klagande: SD

Motpart: Agrárminiszter

Tolkningsfrågor

1.    Ska begreppet ”tillförlitlig metod” i artikel 2 i den delegerade förordningen (EU) 2015/1366,1 avseende en metod för att mellan den 1 september och den 31 december varje år fastställa [antalet] bikupor, tolkas på så sätt det är den som ansöker om stöd som ska anmäla antalet bikupor, och, för det fall denna fråga besvaras jakande, är detta en tillförlitlig metod?

2.    Om det, enligt artikel 55 i förordning nr 1308/2013, med hänsyn till den biologiska särarten hos bin, finns anledning att mellan den 1 september och den 31 december varje år fastställa antalet bikupor, som stödet för biodling grundas på, ska då [nämnda förordning] tolkas på så sätt att medlemsstaterna får avvika från en sådan regel?

3.    Om föregående fråga besvaras jakande, får det i nationella bestämmelser föreskrivas att uppgiften om antalet bikupor som krävs ska fastställas i januari, med retroaktiv verkan?

4.    Ska den omständigheten att tilldelningen av [unionens medel] för biodlingsprogrammen för åren 2017–[2019] ska ske i förhållande till antalet bikupor som medlemsstaterna år 2013 anmält för programmen för åren 2014–2016 tolkas på så sätt att antalet bikupor som krävs för tilldelning av stöd även kan fastställas på ett annat sätt efter den period som löpte ut den 31 december 2016 och som ligger till grund för de stöd som ska tilldelas för år 2017?

5.    Ska nämnda EU-förordning tolkas på så sätt att det är tillåtet att anta en nationell bestämmelse som gör utbetalningen av ett stöd av mindre betydelse beroende av ett villkor som strider [mot unionsrätten]? Ska stöd som behandlas i unionsrätten vara ägnade, även i praktiken, att underlätta bedrivandet av biodlingsverksamhet?

____________

1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/1366 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller stöd inom biodlingssektorn (EUT L 211, 2015, s. 3).