Language of document :

Преюдициално запитване от Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division), постъпило на 7 ноември 2018 г. — SY/Associated Newspapers Ltd

(Дело C-687/18)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Страни в главното производство

Жалбоподател: SY

Ответник: Associated Newspapers Ltd

Преюдициален въпрос

Съвместими ли са с членове 9, 22 и 23 от Директива 95/46/ЕО1 и с членове 7, 8 и 47 от Хартата на основните права [на Европейския съюз] разпоредби от националното законодателство като тези в член 32, параграфи 4 и 5 от Data Protection Act 1998 (Закона за защита на данните от 1998 г.), които предвиждат, че ако администратор на данни възрази, че лични данни, предмет на водено срещу него производство, се обработват: i) единствено за целите на журналистическа дейност или на художествено или литературно изразяване и ii) с цел публикуване на журналистически, литературен или художествен материал, който не е бил публикуван преди това от администратора на данни, производството се спира, доколкото се отнася до непубликувани лични данни, до: а) произнасянето на Information Commissioner, че условията по подточка i) или подточка ii) не са изпълнени, б) оттеглянето на възражението от администратора на данни, или в) публикуването на личните данни?

____________

1 Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (OB L 281, 1995 г., стр. 31; Специално издание на български език, глава 13, том 17, стр. 10).