Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) dne 7. října 2018 – SY v. Associated Newspapers Ltd

(Věc C-687/18)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci původního řízení

Žalobce: SY

Žalovaný: Associated Newspapers Ltd

Předběžná otázka

Jsou ustanovení vnitrostátního práva, jako jsou článek 32 odst. 4 a odst. 5 Data Protection Act 1998 (zákon o ochraně údajů z roku 1998; dále jen „DPA“), která stanoví, že pokud správce údajů tvrdí, že jakékoliv osobní údaje, kterých se týká řízení vedené proti němu, jsou zpracovány i) pouze pro účely žurnalistiky nebo pro umělecké či literární účely a ii) s cílem zveřejnění žurnalistického, literárního nebo uměleckého materiálu, který jím nebyl předtím zveřejněn, pak se takové řízení přeruší, pokud se týká nezveřejněných osobních údajů, a to do a) rozhodnutí Information Commissioner (komisařka pro informace, Spojené království), že podmínky i) nebo ii) nejsou splněny, b) odvolání tvrzení správce údajů nebo c) zveřejnění osobních údajů, v souladu s články 9, 22 a 23 směrnice 95/46/ES1 a články 7, 8 a 47 Listiny základních práv Evropské unie?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. 1995, L 281, s. 31).