Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 7. november 2018 – SY mod Associated Newspapers Ltd

(Sag C-687/18)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: SY

Sagsøgt: Associated Newspapers Ltd

Præjudicielt spørgsmål

Er bestemmelser i national ret, såsom section 32(4) og (5) i Data Protection Act 1998 (lov af 1998 om databeskyttelse, herefter »DPA«) – som bestemmer, at såfremt en dataansvarlig påstår, at personoplysninger, som sagen mod den pågældende dataansvarlige vedrører, behandles i) kun i journalistisk øjemed, med henblik på kunstnerisk eller litterær virksomhed og ii) med henblik på offentliggørelse af journalistisk, litterært eller kunstnerisk materiale, som ikke tidligere er blevet offentliggjort af den dataansvarlige, udsættes en sådan sag, for så vidt som den vedrører ikke-offentliggjorte personoplysninger, indtil a) en afgørelse truffet af Information Commissioner om, at betingelse i) eller ii) ikke er opfyldt, b) den dataansvarliges påstand trækkes tilbage, eller c) personoplysningerne offentliggøres – forenelige med artikel 9, 22 og 23 i direktiv 95/46/EF 1 og artikel 7, 8 og 47 i chartret om grundlæggende rettigheder?

____________

1     Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24.10.1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EFT L 281, s. 31).