Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 7.11.2018 – SY v. Associated Newspapers Ltd

(asia C-687/18)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: SY

Vastapuoli: Associated Newspapers Ltd

Ennakkoratkaisukysymys

Ovatko sellaiset kansalliset oikeussäännöt kuin vuoden 1998 tietosuojalain (Data Protection Act 1998, jäljempänä DPA) 32 §:n 4 ja 5 momentti – joissa säädetään, että silloin kun rekisterinpitäjä väittää, että henkilötietoja, joita kyseistä rekisterinpitäjää vastaan nostettu kanne koskee, käsitellään i) ainoastaan journalistisia tarkoituksia tai taiteellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten ja ii) sellaisen journalistisen, kirjallisen tai taiteellisen aineiston julkaisemista varten, jota rekisterinpitäjä ei ole aiemmin julkaissut, kanteen käsittelyä on lykättävä siltä osin se koskee julkaisemattomia henkilötietoja, kunnes a) Information Commissioner on todennut, että i tai ii kohdan edellytykset eivät täyty, b) rekisterinpitäjän väite perutaan tai c) henkilötiedot julkaistaan – yhteensopivia direktiivin 95/46/EY1 9, 22 ja 23 artiklan sekä perusoikeuskirjan 7, 8 ja 47 artiklan kanssa?

____________

1 Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (EYVL 1995, L 281, s. 31).