Language of document :

A Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Egyesült Királyság) által 2018. november 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – SY kontra Associated Newspapers Ltd

(C-687/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Az alapeljárás felei

Felperes: SY

Alperes: Associated Newspapers Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethetők-e a 95/46/EK irányelv1 9. 22. és 23. cikkével és az Alapjogi Charta 7., 8. és 47. cikkével azok a nemzeti jogi rendelkezések, mint a Data Protection Act 1998 (1998. évi adatvédelmi törvény, DPA) 32. cikkének (4) és (5) bekezdése, amelyek előírják, hogy ha valamely adatkezelő azt állítja, hogy bármely személyes adatot, amellyel kapcsolatban az adatkezelővel szemben eljárás van folyamatban: i. kizárólag újságírás céljából, vagy irodalmi, illetve művészi célból; és ii. olyan újságírói, irodalmi vagy művészi anyag bármely személy által történő közzététele végett kezel, amelyet az adatkezelő korábban nem tett közzé, az ilyen eljárást, amennyiben még közzé nem tett személyes adatra vonatkozik, mindaddig fel kell függeszteni, amíg a) az Information Commissioner (információügyi biztos, Egyesült Királyság) meg nem állapítja, hogy az i. vagy a ii. pontban szereplő feltételek nem teljesülnek, b) az adatkezelő a kérelmét vissza nem vonja, vagy c) a személyes adatokat közzé nem teszik?

____________

1 A személyes adatok feldolgozása [helyesen: kezelése] vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. Október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 1995. L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.).