Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 7. novembrī iesniedza Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) – SY/Associated Newspapers Ltd

(Lieta C-687/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Iesniedzējtiesa

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Pamatlietas puses

Prasītājs: SY

Atbildētājs: Associated Newspapers Ltd

Prejudiciālais jautājums

Vai tādas valsts tiesību normas kā Data Protection Act 1998 [1998. gada Datu aizsardzības likuma (“DAL”)] 32. panta 4. un 5. punkts, kuros ir paredzēts, ka gadījumos, kad personas datu apstrādātājs apgalvo, ka jebkādi personas dati, uz kuriem attiecas pret personas datu apstrādātāju vērstā tiesvedība, tiek apstrādāti (i) tikai un vienīgi žurnālistikas, mākslinieciskās vai literārās izteiksmes nolūkiem un (ii) lai publicētu žurnālistikas, literārās vai mākslinieciskās izteiksmes informāciju, kuru personas datu apstrādātājs nav iepriekš publicējis, šāda tiesvedība tiek apturēta, ciktāl tā attiecas uz nepublicētiem personas datiem līdz (a) Information Commissioner konstatējuma saņemšanas par to, ka (i) nav izpildīti nosacījumi, (ii) vai (b) personas datu apstrādātāja prasība ir atsaukta, vai (c) personas dati ir publicēti – ir saderīgas ar Direktīvas 95/46/EK 1 9., 22. un 23. pantu un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7., 8. un 47. pantu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 95/46/EK (1995. gada 24. oktobris) par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (OV 1995, L 281, 31. lpp.)