Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) 7. novembra 2018 – SY/Associated Newspapers Ltd

(vec C-687/18)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: SY

Žalovaný : Associated Newspapers Ltd

Prejudiciálne otázky

Sú ustanovenia vnútroštátneho práva, akými sú pododdiely 4 a 5 oddielu 32 Data Protection Act (zákon o ochrane údajov) z roku 1998 (ďalej len „ZOÚ“) – ktoré stanovujú, že ak prevádzkovateľ tvrdí, že akékoľvek osobné údaje, ktoré sú predmetom konania proti tomuto prevádzkovateľovi, sa spracúvajú i) výlučne na účely žurnalistiky, umelecké účely alebo literárne účely a ii) s cieľom uverejniť akýkoľvek novinársky, literárny alebo umelecký materiál, ktorý nebol predtým prevádzkovateľom uverejnený, tak takéto konanie sa má pokiaľ ide o neuverejnené osobné údaje prerušiť, až do (a) rozhodnutia Information Commissioner (komisár pre informácie) o nesplnení podmienok pod písm. i) alebo ii), (b) späťvzatia návrhu zo strany prevádzkovateľa alebo (c) uverejnenia osobných údajov – v súlade s článkami 9, 22 a 23 smernice 95/46/ES1 a článkami 7, 8 a 47 Charty základných práv Európskej únie?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 1995, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355).