Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den 7 november 2018 – SY mot Associated Newspapers Ltd

(Mål C-687/18)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Parter i det nationella målet

Klagande: SY

Motpart: Associated Newspapers Ltd

Tolkningsfråga

Är sådana bestämmelser i nationell rätt som section 32.4 och 32.5 i Data Protection Act 1998 (DPA) (dataskyddslag 1998) – i vilka det föreskrivs att om en registeransvarig i ett förfarande påstår att personuppgifter som förfarandet mot denna registeransvarige rör behandlas i) uteslutande för journalistiska, konstnärliga eller litterära ändamål och ii) i syfte att publicera journalistiskt, litterärt eller konstnärligt material som inte tidigare har publicerats av den registeransvarige, ska domstolen vilandeförklara förfarandet till den del det avser opublicerade personuppgifter till dess att a) Information Commissioner har bestämt att villkoren i) eller ii) inte är uppfyllda, b) den registeransvariges påstående återkallas eller c) personuppgifterna publiceras – förenliga med artiklarna 9, 22 och 23 i direktiv 95/46/EG och artiklarna 7, 8 och 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________