Language of document :

Преюдициално запитване от Cour d’appel de Paris (Франция), постъпило на 30 октомври 2018 г. — Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Дело C-673/18)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour d’appel de Paris

Страни в главното производство

Жалбоподател: Santen SAS

Ответник: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Преюдициални въпроси

Трябва ли понятието „различно приложение“ по смисъла на решение на Съда на Европейския съюз от 19 юли 2012 г., Neurim, C-130/11, да се тълкува стриктно,тоест:

да се свежда само до случаите на хуманно приложение, след като вече е въведено ветеринарно приложение,

или да се отнася до показание с нов терапевтичен обхват — в смисъл на нов лекарствен продукт — в сравнение с предходното РПП, или до лекарствен продукт, в който активното вещество има действие, различно от това в лекарствения продукт, предмет на първото РПП,

или, по-общо, с оглед на целите на Регламент (ЕО) № 469/20091 за въвеждане на балансирана система, отчитаща всички засегнати интереси, включително тези на общественото здраве, да се преценява съгласно по-строги критерии от критериите за преценка на патентоспособността на изобретението,

или, напротив, то трябва да се тълкува разширително, тоест така че да обхваща не само различни терапевтични показания и заболявания, но и различни лекарствени форми, дозировки и/или начини на приложение?

Означава ли изразът „приложение, което попада в обхвата на закрилата, осигурявана с основния патент“, по смисъла на решение на Съда на Европейския съюз от 19 юли 2012 г., Neurim, C-130/11, че обхватът на основния патент трябва да съвпада с обхвата на РПП, на което се прави позоваване, и следователно да се свежда до новото медицинско приложение, съответстващо на терапевтичното показание на посоченото РПП?

____________

1     Регламент (ЕО) №°469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (OВ L 152, стр. 1).