Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná cour d’appel de Paris (Francie) dne 30. října 2018 – Santen SAS v. Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Věc C-673/18)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Paris

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Santen SAS

Žalovaný: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Předběžné otázky

Musí být pojem odlišný způsob použití ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci NEURIM ze dne 19. července 2012, C-130/11, vykládán restriktivně, a sice tak, že

- je omezen jen na případ použití v oblasti lidského zdraví poté, co byl použit ve veterinární oblasti,

- nebo se týká indikace spadající do nové terapeutické působnosti ve smyslu nového lékařského oboru ve vztahu k dřívější registraci, nebo léčivého přípravku, v němž účinná složka působí jinak, než v léčivém přípravku, který byl poprvé registrován;

- nebo obecně s ohledem na cíle nařízení (ES) č. 469/20091 , kterými jsou zavedení vyváženého systému zohledňujícího veškeré dotčené zájmy, včetně zájmů týkajících se veřejného zdraví, musí být posuzován podle přísnějších kritérií, než jsou kritéria, kterými se řídí posuzování skutečnosti, zda vynález je patentem;

či musí být naopak vykládán extenzivně, a sice tak, že zahrnuje nejen jiné terapeutické indikace a nemoci, ale také jiná složení, dávkování nebo způsoby podávání?

Nese s sebou pojem způsob použití spadající do rozsahu ochrany základního patentu ve smyslu rozsudku Soudního dvora Evropské unie ze dne 19. července 2012 vydaného ve věci NEURIM, C-130/11, že rozsah základního patentu musí být totožný s rozsahem uplatňované registrace, a tudíž se omezovat na nový způsob zdravotního použití odpovídající terapeutické indikaci uvedené registrace?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky (Úř. věst. L 152, s. 1).