Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Paris (Frankrig) den 30. november 2018 – Santen SAS mod Generaldirektøren for Institut national de la propriété industrielle

(Sag C-673/18)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Paris

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Santen SAS

Sagsøgt: Generaldirektøren for Institut national de la propriété industrielle

Præjudicielle spørgsmål

Skal begrebet en anden anvendelse som omhandlet i EU-Domstolens dom af 19. juli 2012, Neurim, C-130/11 fortolkes strengt, dvs.:

– begrænses alene til det tilfælde, hvor et produkt successivt er godkendt som veterinærmedicinsk og humanmedicinsk lægemiddel,

– eller vedrøre en indikation, der henhører under et nyt behandlingsområde i form af et nyt lægefagligt specialeområde i forhold til den tidligere markedsføringstilladelse, eller et lægemiddel, i hvilket det aktive stof har en anden funktion end den, det har i det lægemiddel, der var genstand for den første markedsføringstilladelse,

– eller mere generelt vurderes i henhold til strengere kriterier end dem, der har ligget til grund for vurderingen af opfindelsens patenterbarhed, henset til målene med forordning (EF) nr. 469/2009 1 , der har til formål at indføre et afbalanceret system, der tager hensyn til samtlige interesser, herunder folkesundheden,

eller skal det tværtimod fortolkes bredt, dvs. således at det ikke blot omfatter forskellige terapeutiske indikationer og forskellige sygdomme, men også forskellige sammensætninger, doseringer og/eller indgivelsesmåder?

Indebærer udtrykket en anvendelse falder inden for beskyttelsen af [...] grundpatent[et] i henhold til EU-Domstolens dom af 19. juli 2012, Neurim, C-130/11, at rækkevidden af grundpatentet skal stemme overens med rækkevidden af den påberåbte markedsføringstilladelse og dermed skal være begrænset til den nye lægefaglige anvendelse, der svarer til den terapeutiske indikation for den pågældende markedsføringstilladelse.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 469/2009 af 6.5.2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler (EUT L 152, s. 1).