Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour d’appel de Paris (Ranska) on esittänyt 30.10.2018 – Santen SAS v. Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(asia C-673/18)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour d’appel de Paris

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Santen SAS

Vastapuoli: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 19.7.2012 annetussa tuomiossa NEURIM (C-130/11, EU:C:2012:489) tarkoitettua eri käyttösovelluksen käsitettä tulkittava suppeasti eli

–    onko sen katsottava koskevan ainoastaan tilannetta, jossa on kysymys lääkkeen käyttämisestä ihmisten hoidossa sen jälkeen, kun sitä on ensin käytetty eläinten hoidossa, vai

–    onko sen katsottava koskevan käyttötarkoitusta, joka liittyy uuteen terapeuttiseen alaan eli uuteen lääkevalmisteeseen verrattuna aikaisempaan markkinoille saattamista koskevaan lupaan, tai lääkettä, jossa vaikuttavalla aineella on eri vaikutustapa kuin siinä lääkkeessä, jolle ensimmäinen markkinoille saattamista koskeva lupa myönnettiin, vai

–    onko sitä arvioitava yleisemmin ottaen huomioon asetuksen (EU) N:o 469/20091 tavoitteet, joiden mukaisesti pyritään ottamaan käyttöön järjestelmä, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät edut, mukaan lukien kansanterveys, tiukempien kriteerien mukaisesti kuin niiden, joiden nojalla arvioidaan keksinnön patentoitavuutta,

vai onko sitä tulkittava sitä vastoin laajasti eli siten, että se kattaa paitsi eri terapeuttiset käyttötarkoitukset ja sairaudet, myös erilaiset koostumukset, annostelut ja/tai antamistavat.

Tarkoitetaanko 19.7.2012 annetussa tuomiossa NEURIM (C-130/11) tarkoitetulla ”peruspatentilla annetun suojan piiriin kuuluvan käyttösovelluksen” käsitteellä sitä, että peruspatentin ulottuvuuden on vastattava kyseisen markkinoille saattamista koskevan luvan ulottuvuutta ja näin ollen rajoituttava koskemaan uutta lääketieteellistä käyttösovellusta, joka vastaa kyseisessä markkinoille saattamista koskevassa luvassa mainittua terapeuttista käyttötarkoitusta?

____________

1 Lääkkeiden lisäsuojatodistuksesta 6.5.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 469/2009 (EUVL 2009, L 152, s. 1).