Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Cour d'appel de Paris (Francúzsko) 30. októbra 2018 – Santen SAS/Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(vec C-673/18)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Cour d'appel de Paris

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Santen SAS

Žalovaný: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa pojem odlišný spôsob použitia v zmysle rozsudku Súdneho dvora z 19. júla 2012, NEURIM, C-130/11, vykladať striktne, to znamená:

– má sa obmedzovať len na prípad humánneho použitia v nadväznosti na veterinárne použitie,

– alebo sa vzťahovať na indikáciu spadajúcu do novej terapeutickej oblasti v zmysle novej lekárskej špecializácie v porovnaní s predchádzajúcim DOO, alebo na liečivo, v ktorom účinná látka má odlišný účinok od účinku, ktorý má v liečive, ktoré bolo predmetom prvého PUT,

– alebo by sa mal všeobecnejšie, vzhľadom na ciele nariadenia (ES) č. 469/20091 smerujúce k vytvoreniu vyváženého systému zohľadňujúceho všetky dotknuté záujmy, vrátane záujmov verejného zdravia, posudzovať podľa prísnejších kritérií ako sú tie, ktoré sa týkajú posúdenia patentovateľnosti vynálezu.

alebo sa naopak má vykladať extenzívnym spôsobom, t. j. zahŕňa nielen terapeutické indikácie a rôzne choroby, ale tiež rôzne zloženia, dávkovania a spôsoby podávania.

2.    Znamená pojem použitie patriace do oblasti ochrany, ktorú poskytuje základný patent, v zmysle rozsudku NEURIM z 19. júla 2012, C-130/11, že rozsah základného patentu musí byť v súlade s rozsahom uplatňovaného PUT, a z tohto dôvodu sa obmedziť na nové liečebné použitie zodpovedajúce terapeutickej indikácii tohto PUT?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá (Ú. v. EÚ L 152, 2009, s. 1).