Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Cour d'appel de Paris (Frankrike) den 30 oktober 2018 – Santen SAS mot Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

(Mål C-673/18)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Cour d'appel de Paris

Parter i det nationella målet

Klagande: Santen SAS

Motpart: Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Tolkningsfrågor

1)    Ska begreppet annan tillämpning i den mening som avses i Europeiska unionens domstols dom Neurim av den 19 juli 2012, C-130/11, tolkas strikt, det vill säga

-    enbart avse användning på människor till följd av en veterinärisk användning,

-     eller avse en indikation som omfattas av ett nytt terapeutiskt område, i meningen ett nytt läkemedel, jämfört med det tidigare godkännandet för saluförande på marknaden, eller ett läkemedel i vilket den aktiva substansen har en annan verkan än den som det har i det läkemedel som är föremål för det första godkännandet för saluförande på marknaden,

-     eller mer allmänt, mot bakgrund av syftena med förordning nr 469/20091 som avser inrätta ett balanserat system som beaktar alla berörda intressen, inbegripet folkhälsan, bedömas enligt striktare kriterier än dem som avser bedömningen av uppfinningens patentbarhet

eller ska det tvärtom tolkas brett, det vill säga inte bara anses inbegripa olika terapeutiska indikationer och sjukdomar, utan också olika beredningar, doseringar och/eller administreringssätt.

2)    Innebär begreppet användning inom ramen för det skydd som grundpatentet ger i den mening som avses i Europeiska unionens domstols dom Neurim av den 19 juli 2012, C-130/11, att grundpatentets räckvidd ska överensstämma med räckvidden av det åberopade godkännandet för saluförande på marknaden och, följaktligen, endast avse den nya medicinska användning som motsvarar detta godkännandes terapeutiska indikation.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel (EUT L 152, 2009, s. 1).