Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Специализиран наказателен съд (България) на 12 ноември 2018 година – наказателно производство срещу LD, ME, NF, OG, PH и RI

(Дело C-704/18)

Език на производството: български

Запитваща юрисдикция

Специализиран наказателен съд

Страни в главното производство

LD, ME, NF, OG, PH и RI

Преюдициален въпрос

Чл. 267 ДФЕС следва ли да се тълкува като оправомощаващ националния съд да остави без приложение преюдициално заключение, в рамките на главното дело, по което то е постановено, като се позове на фактически обстоятелства, които са били взети предвид от Съда, когато е постановил преюдициалното заключение.

____________