Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Specializiran nakazatelen sad (Bulharsko) 12. novembra 2018 – trestné konanie proti LD, ME, NF, OG, PH a RI

(vec C-704/18)

Jazyk konania: bulharčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Specializiran nakazatelen sad

Účastníci trestného konania pred vnútroštátnym súdom

LD, ME, NF, OG, PH a RI.

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 267 ZFEÚ vykladať v tom zmysle, že umožňuje vnútroštátnemu súdu upustiť od uplatnenia rozsudku vydaného v prejudiciálnom konaní v rámci konania vo veci samej, v ktorom sa tento rozsudok vydal, tým, že odkáže na skutkové okolnosti, ktoré Súdny dvor zohľadnil pri rozhodovaní o návrhu na začatie prejudiciálneho konania?

____________