Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Itálie) dne 29. října 2018 – CO v. Comune di Gesturi

(Věc C-670/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci původního řízení

Žalobce: CO

Žalovaná: Comune di Gesturi

Předběžná otázka

Brání zásada zákazu diskriminace uvedená v článcích 1 a 2 směrnice 2000/78/ES1 ustanovení čl. 5 odst. 9 nařízení vlády s mocí zákona č. 95 ze dne 6. července 2012 (přeměněného se změnami na zákon č. 135 ze dne 7. srpna 2012, ve znění článku 6 nařízení vlády s mocí zákona č. 90 ze dne 24. června 2014 přeměněného na zákon č. 114 ze dne 11. srpna 2014), které orgánům veřejné správy ukládá zákaz zadávat zakázky na studii a poradenství osobám, které jsou bývalými zaměstnanci v soukromém sektoru v důchodu nebo bývalými státními zaměstnanci v důchodu?

____________

1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16; Zvl. vyd. 05/04, s. 79).