Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Italië) op 29 oktober 2018 – CO/Comune di Gesturi

(Zaak C-670/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: CO

Verwerende partij: Comune di Gesturi

Prejudiciële vraag

Staat het beginsel van non-discriminatie als bedoeld in de artikelen 1 en 2 van richtlijn 2000/78/EG1 van de Raad van 27 november 2000 in de weg aan artikel 5, lid 9, van decreto-legge nr. 95 van 6 juli 2012 (met wijzigingen omgezet bij wet nr. 135 van 7 augustus 2012, zoals gewijzigd bij artikel 6 van decreto-legge nr. 90 van 24 augustus 2014, omgezet bij wet nr. 114 van 11 augustus 2014), waarin is bepaald dat overheidsdiensten geen opdrachten voor onderzoek en advies mogen gunnen aan gepensioneerden die voorheen in de particuliere of overheidssector werkzaam waren?

____________

1 Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep (PB 2000, L 303, blz. 16).