Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Włochy) w dniu 29 października 2018 r. – CO / Comune di Gesturi

(Sprawa C-670/18)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: CO

Strona pozwana: Comune di Gesturi

Pytanie prejudycjalne

Czy zasada niedyskryminacji, o której mowa w art. 1 i 2 dyrektywy Rady Unii Europejskiej nr 78 z dnia 27 listopada 2000 r. 1 , stoi na przeszkodzie przepisowi art. 5 ust. 9 decreto-legge nr 95 z dnia 6 lipca 2012 r. (przekształconego ze zmianami w ustawę nr 135 z dnia 7 sierpnia 2012 r., w brzmieniu zmienionym przez art. 6 decreto-legge nr 90 z dnia 24 czerwca 2014 r., przekształconego w ustawę nr 114 z dnia 11 sierpnia 2014 r.), który zakazuje organom administracji publicznej powierzania stanowisk związanych z badaniem i doradztwem osobom będącym emerytowanymi już pracownikami sektora prywatnego lub publicznego?

____________

1     Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. 2000, L 303, s. 16, wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 5, t. 4, s. 79).