Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Taliansko) 29. októbra 2018 – CO/Comune di Gesturi

(vec C-670/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: CO

Žalovaná: Comune di Gesturi

Prejudiciálna otázka

Bráni zásada zákazu diskriminácie podľa článkov 1 a 2 smernice Rady Európskej únie č. 781 z 27. novembra 2000 ustanoveniu článku 5 ods. 9 zákonného dekrétu č. 95 zo 6. júla 2012 (zmeneného na zákon, v upravenom znení, zákonom č. 135 zo 7. augusta 2012, v znení článku 6 zákonného dekrétu č. 90 z 24. júna 2014, zmeneného na zákon prostredníctvom zákona č. 114 z 11. augusta 2014), v ktorom sa zakazuje, aby orgány verejnej správy zadávali objednávky na vypracovanie štúdií a poskytovanie poradenstva bývalým zamestnancom vo verejnom alebo súkromnom sektore, ktorí sú na dôchodku?

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16).