Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Italien) den 29 oktober 2018 – CO mot Comune di Gesturi

(Mål C-670/18)

Rättegångsspråk: italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

Parter i det nationella målet

Klagande: CO

Motpart: Comune di Gesturi

Tolkningsfråga

Utgör principen om förbud mot diskriminering, som är fastställd i artiklarna 1 och 2 i rådets direktiv 2000/78/EG1 av den 27 november 2000, hinder för bestämmelsen i artikel 5.9 i lagdekret nr 95 av den 6 juli 2012 (som, med ändringar, har omvandlats till lag nr 135 av den 7 augusti 2012, i dess lydelse enligt artikel 6 i lagdekret nr 90 av den 24 juni 2014, som har omvandlats till lag nr 114 av den 11 augusti 2014), enligt vilken det ska vara förbjudet för myndigheter att tilldela utrednings- och rådgivningsuppdrag till privat eller offentligt anställda som har gått i pension?

____________

1     Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet (EUT L 303, 2000, s. 16).