Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Испания), постъпило на 15 октомври 2018 г. — OD/Ryanair D.A.C.

(Дело C-646/18)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Страни в главното производство

Ищец: OD

Ответник: Ryanair D.A.C.

Преюдициални въпроси

Изисква ли мълчаливата пророгация на компетентност, предвидена и уредена в член 26 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 , да е налице обективна връзка между предмета на спора или местоживеенето на ищеца и съда, пред който е предявен искът?

Трябва ли мълчаливата пророгация на компетентност, предвидена и уредена в член 26 от Регламент (ЕС) № 1215/2012, да бъде във всичките ѝ аспекти тълкувана самостоятелно и общо за всички държави членки? Трябва ли следователно нейното тълкуване да не зависи от ограниченията, установени с разпоредбите на държавите членки относно националната съдебна компетентност, каквото ограничение е недействителността на мълчаливата пророгация по дела, които съгласно испанския Закон за гражданското съдопроизводство поради ниския си материален интерес подлежат на разглеждане по реда на устното производство?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).