Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spanien) den 15. oktober 2018 – OD mod Ryanair D.A.C.

(Sag C-646/18)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Parter i hovedsagen

Sagsøger: OD

Sagsøgt: Ryanair D.A.C.

Præjudicielle spørgsmål

Kræver reglen om stiltiende værnetingsaftale i artikel 26 i forordning (EU) nr. 1215/2012 1 en objektiv sammenhæng mellem det omtvistede retsforhold eller sagsøgerens bopæl og den ret, hvorved søgsmålet anlægges?

Kræver reglen om stiltiende værnetingsaftale i artikel 26, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1215/2012 i alle henseender en selvstændig og ensartet fortolkning i alle medlemsstater? Kan den i givet fald ikke gøres betinget af de begrænsninger, der fastsættes i medlemsstaternes regler om retternes nationale kompetence, således som det f.eks. er tilfældet med den manglende gyldighed i de sager, der som følge af deres begrænsede økonomiske størrelse skal afgøres efter bestemmelserne for den forenklede procedure i henhold til den spanske lov om civil retspleje?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12.12.2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT 2012, L 351, s. 1).