Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Gerona (Espanja) on esittänyt 15.10.2018 – OD v. Ryanair DAC

(asia C-646/18)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Gerona

Pääasian asianosaiset

Kantaja: OD

Vastaaja: Ryanair DAC

Ennakkoratkaisukysymykset

Edellyttääkö asetuksen N:o 1215/20121 26 artiklassa säädetty ja säännelty implisiittinen oikeuspaikkasopimus jotain objektiivisesti määriteltyä liittymää riidan ja vastaajan kotipaikan sekä sen tuomioistuimen välillä, jossa kanne nostetaan?

2)    Edellyttääkö asetuksen N:o 1215/2012 26 artiklan 1 kohdassa säädetty ja säännelty implisiittinen oikeuspaikkasopimus kaikilta osin itsenäistä ja kaikille jäsenvaltioille yhteistä tulkintaa? Onko näin ollen niin, että sille ei voida asettaa rajoituksia jäsenvaltioiden kansallisissa tuomioistuinten toimivaltaa koskevissa säännöissä esimerkiksi siten, että se olisi pätemätön oikeudenkäynneissä, joissa asia on vaatimuksen vähäisyyden vuoksi Espanjan siviiliprosessilain mukaan ratkaistava yksinkertaistetussa menettelyssä?

____________

1 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012 (EUVL 2012, L 351, s. 1).