Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 15. oktobrī iesniedza Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Spānija) – OD/Ryanair D.A.C.

(Lieta C-646/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Pamatlietas puses

Prasītāja: OD

Atbildētāja: Ryanair D.A.C.

Prejudiciālie jautājumi

1)    Vai noteikums par implicīti vienojoties atzīto jurisdikciju, kas ir paredzēts un reglamentēts Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 26. pantā, prasa, lai pastāvētu kāds objektīvs sasaistes elements starp strīda priekšmetu vai prasītāja domicilu, no vienas puses, un tiesu, kurā ir celta prasība, no otras puses?

2)    Vai noteikums par implicīti vienojoties atzīto jurisdikciju, kas ir paredzēts un reglamentēts Regulas (ES) Nr. 1215/2012 26. pantā, visādā ziņā ir jāinterpretē autonomi un vienveidīgi visās dalībvalstīs? Vai tāpēc šo interpretāciju nevar ietekmēt dalībvalstu iekšējās tiesību normās par piekritību paredzētie ierobežojumi, piemēram, ierobežojums, saskaņā ar kuru šāda vienošanās nav spēkā procesos, kuros saskaņā ar Spānijas Civilprocesa likumu prasījumu maza apmēra dēļ lieta ir izskatāma vienkāršotā tiesvedībā?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).