Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Mercantil de Gerona (Španielsko) 15. októbra 2018 – OD/Ryanair D.A.C.

(vec C-646/18)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Mercantil de Gerona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: OD

Žalovaná: Ryanair D.A.C.

Prejudiciálne otázky

1.    Vyžaduje si pravidlo konkludentnej dohody o príslušnosti uvedené v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1215/20121 nejaký objektívny prvok spojenia medzi predmetom sporu alebo bydliskom žalobkyne a súdom, na ktorý bola žaloba podaná?

2.    Vyžaduje si pravidlo konkludentnej dohody o príslušnosti uvedené v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 vo všetkých jeho aspektoch autonómny výklad spoločný pre všetky členské štáty? Znamená to, že z tohto dôvodu nemôže byť toto pravidlo predmetom obmedzení stanovených vnútornými predpismi členských štátov o súdnej príslušnosti, ako napríklad neplatnosť konkludentnej dohody o príslušnosti v konaniach, o ktorých treba vzhľadom na ich nízku hodnotu rozhodnúť v skrátenom konaní podľa španielskeho Ley de Enjuiciamiento Civil?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 2012, s. 1).