Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale di Genova (Италия), постъпило на 12 октомври 2018 г. — LG и др./Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Дело C-641/18)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale di Genova

Страни в главното производство

Жалбоподател: LG и др.

Ответник: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 1, [параграф] 1 и член 2, [параграф] 1 от Регламент (ЕО) № 44/20011 от 27 декември 2000 година да се тълкуват — включително в светлината на член 47 от Хартата на основните права на ЕС, член 6/1 от ЕКПЧ и съображение 16 от Директива 2009/15/ЕО2 — в смисъл, че не допускат във връзка със спор за обезщетение за вреди в случай на смърт и телесна повреда, причинени от корабокрушението на ферибот за превоз на пътници и на основание отговорност за непредпазливи деяния, съд на държава членка да отрича наличието на своята компетентност, признавайки съдебния имунитет на образувания и юридически лица на частното право, извършващи дейност по класифициране и/или сертифициране, установени в тази държава членка, и във връзка с извършването на тази дейност по класифициране и/или сертифициране от името на държава извън Общността.

____________

1 Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ 2001, L 12, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр.74).

2 Директива 2009/15/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година относно общите правила и стандарти за организациите за проверка и преглед на кораби и за съответните дейности на морските администрации (ОВ 2009, L 131, стр. 47).