Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale di Genova (Itálie) dne 12. října 2018 – LG a další v. Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Věc C-641/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale di Genova

Účastníci původního řízení

Žalobci: LG a další

Žalované: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Předběžná otázka

Je třeba čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 44/20011 ze dne 22. prosince 2000 vykládat - rovněž ve světle článku 47 Listiny základních práv EU, čl. 6 odst. 1 EÚLP a bodu 16 odůvodnění směrnice 2009/15/ES2 - v tom smyslu, že vylučuje, aby v souvislosti s řízením ve věci žaloby na náhradu škody v případě úmrtí nebo újmy na zdraví, jež byly způsobeny potopením osobní lodi, a stanovením odpovědnosti za nedbalostní jednání, mohl soud členského státu odmítnout svou příslušnosti tím, že uzná jurisdikční imunitu ve prospěch soukromých institucí a právnických osob vykonávajících činnost spočívající v klasifikaci nebo vydávání osvědčení, které mají sídlo v tomto členském státě, a které tyto činnosti spočívající v klasifikaci nebo vydávání osvědčení vykonávají jménem státu, který není členem EU?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2001, L 12, s. 1; Zvl. vyd. 19/04, s. 42).    

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/15/ES ze dne 23. dubna 2009 , kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (Úř. věst. 2009, L 131, s. 47).