Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale di Genova (Italien) den 12. oktober 2018 – LG m.fl. mod Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Sag C-641/18)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale di Genova

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: LG m.fl.

Sagsøgte: Rina SpA og Ente Registro Italiano Navale

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 1, [stk.] 1, og artikel 2, [stk.] 1, i forordning (EF) nr. 44/2001 1 af [22.] december 2000 – herunder i lyset af artikel 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, EMRK’s artikel 6, stk. 1, samt 16. betragtning til direktiv 2009/15/EF 2 – fortolkes således, at de udelukker, at retten i en medlemsstat inden for rammerne af en erstatningssag som følge af dødsfald og personlige skader i forbindelse med forlis af en passagerfærge, hvorunder der er nedlagt påstand om ifald af ansvar for culpøs adfærd, kan erklære at mangle kompetence, henset til den retlige immunitet, som anerkendes enheder og private juridiske personer med hjemsted i den pågældende medlemsstat, der udfører klassifikations- og/eller certificeringsaktiviteter, når disse aktiviteter udføres på vegne af et tredjeland?

____________

1     Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22.12.2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EFT 2001, L 12, s. 1).

2     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/15/EF af 23.4.2009 om fælles regler og standarder for organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, og for søfartsmyndighedernes aktiviteter i forbindelse dermed (EUT 2009, L 131, s. 47).