Language of document :

A Tribunale di Genova (Olaszország) által 2018. október 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – LG és társai kontra Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale kontra

(C-C-641/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale di Genova

Az alapeljárás felei

Felperesek: LG és társai

Alperesek: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni – többek között az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke, az EJEE 6. cikkének (1) bekezdése és a 2009/15/EK irányelv1 (16) preambulumbekezdése tükrében – a 2000. december 27-i 44/2001/EK rendelet2 1. cikkének (1) [bekezdését] és 2. cikkének (1) [bekezdését], hogy azok kizárják, hogy egy utasszállító hajó szerencsétlenségével összefüggésben, halál bekövetkezésével kapcsolatos kártérítésre és személyeknek okozott károk megtérítésére irányuló jogvitával kapcsolatban és a gondatlan magatartásért való felelősségre hivatkozással valamely tagállam bírósága megtagadhassa joghatóságának fennállását, elismerve a joghatóság alóli mentességet az e tagállamban székhellyel rendelkező, besorolási és/vagy minősítési tevékenységet folytató magánjogi szervezetek vagy jogi személyek tekintetében és a Közösségen kívüli állam javára folytatott e besorolási és/vagy minősítési tevékenységre figyelemmel?

____________

1     A hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2009. L 131., 47. o.).

2     A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendelet (HL 2001. L 12., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 4. kötet, 42. o.; helyesbítések: HL 2006. L 242., 6. o.; HL 2011. L 124., 47. o.).