Language of document :

2018 m. spalio 12 d. Tribunale di Genova (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje LG ir kt. / Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Byla C-641/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale di Genova

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovai: LG ir kt.

Atsakovės: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Prejudicinis klausimas

Ar 2000 m. gruodžio 27 d. Reglamento (EB) Nr. 44/20011 1 dalis ir 2 dalis, atsižvelgiant į ES pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnį, EŽTK 6 straipsnio 1 dalį ir Direktyvos 2009/15/EB2 16 konstatuojamąją dalį turi būti aiškinamos kaip draudžiančios valstybės narės teismui atsisakyti nagrinėti ieškinį dėl prašymo atlyginti žalą fizinio asmens mirties atveju, patirtą nuskendus keleiviniam keltui ir dėl atsakomybės už neatsargų elgesį, remiantis toje valstybėje narėje įsteigtų privačiojo sektoriaus organizacijų ir juridinių asmenų, vykdančių klasifikavimo ir (arba) sertifikavimo veiklą Sąjungai nepriklausančios valstybės vardu, imunitetu nuo jurisdikcijos?

____________

1 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 12, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 4 t., p. 42).

2 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/15/EB dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos bendrųjų taisyklių ir standartų (OL L 131, 2009, p. 47).