Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale di Genova (Taliansko) 12. októbra 2018 – LG a i./Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(vec C-641/18)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale di Genova

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: LG a i.

Žalované: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Prejudiciálna otázka

Majú sa článok 1 ods. 1 a článok 2 ods. 1 nariadenia (ES) č. 44/20011 z 22. decembra 2000 vykladať – aj s ohľadom na článok 47 Charty základných práv EÚ, článok 6 ods. 1 EDĽP a odôvodnenie 16 smernice 2009/15/ES 2 – v tom zmysle, že v súvislosti s konaním vo veci žaloby o náhradu škody spôsobenej smrťou a ujmou na zdraví v dôsledku potopenia osobného trajektu, a to na základe údajnej zodpovednosti za nedbanlivostné konanie, vylučujú možnosť súdu členského štátu odmietnuť svoju právomoc na základe priznania súdnej imunity v prospech súkromných subjektov a právnických osôb vykonávajúcich činnosti spočívajúce v klasifikácii a/alebo vydávaní osvedčení, ktoré majú sídlo v dotknutom členskom štáte, pokiaľ ide o vykonávanie uvedených klasifikačných a/alebo osvedčovacích činností v mene tretieho štátu?

____________

1 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 12, 2001, s. 1; Mim. vyd. 19/004 s. 42).

2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. EÚ L 131, 2009, s. 47).