Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale di Genova (Italija) 12. oktobra 2018 – LG in drugi/Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(Zadeva C-641/18)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Genova

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: LG in drugi

Toženi stranki: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1(1) in člen 2(1) Uredbe (ES) št. 44/2001 z dne 27. decembra 20001 razlagati tako, da – tudi glede na člen 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, člen 6/1 EKČP in uvodno izjavo 16 Direktive 2009/15/ES2 – izključujeta možnost, da v postopku za plačilo odškodnine zaradi smrti in telesnih poškodb, ki jih je povzročil brodolom potniškega trajekta, ob sklicevanju na odgovornost zaradi malomarnosti, sodišče države članice zavrne pristojnost in prizna imuniteto pred sodnimi postopki v korist subjektov in zasebnih pravnih oseb s sedežem v taki državi članic, ki izvajajo dejavnost klasifikacije in/ali izdaje spričeval, v zvezi z izvajanjem te dejavnosti klasifikacije in/ali izdaje spričeval v imenu države, ki ni članica Evropske unije?

____________

1     Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42).

2     Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 131, str. 47).