Language of document :

Преюдициално запитване от Landgericht Kiel (Германия), постъпило на 12 октомври 2018 г. — KH/Sparkasse Südholstein

(Дело C-639/18)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landgericht Kiel

Страни в главното производство

Ищец: KH

Ответник: Sparkasse Südholstein

Преюдициални въпроси

Представлява ли договор, с който се изменя съществуващ договор за кредит, като промяната засяга само размера на договорения лихвен процент (допълнително споразумение за лихвения процент) — договор, „сключен […] по [организирана] схема за […] продажба или осигуряване на услуги от разстояние, управлявана от доставчика“ по смисъла на член 2, буква а) от Директива 90/619/ЕИО1 , когато банка с мрежа от клонове сключва само в своите търговски обекти договори за кредити за финансиране на недвижими имоти, за които се учредяват вещни обезпечения върху недвижимости, но в рамките на съществуващи договорни отношения сключва договори за изменение на вече сключени договори за кредит, като понякога използва изключително средства за комуникация от разстояние?

Налице ли е „договор за финансови услуги“ по смисъла на член 2, буква а) от Директива 90/619/ЕИО, когато се изменя съществуващ договор за кредит, като промяната засяга само размера на договорения лихвен процент (допълнително споразумение за лихвения процент), без да се удължава срокът на кредита или да се увеличава неговият размер?

____________

1     Директива 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 септември 2002 година относно дистанционна търговия на потребителски финансови услуги и за изменение на Директива 90/619/ЕИО на Съвета и на Директиви 97/7/ЕО и 98/27/ЕО (ОВ L 271, 2002 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 4, стр. 183).