Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. listopada 2018. uputio Landgericht Kiel (Njemačka) - KH protiv Sparkasse Südholstein

(predmet C-639/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Kiel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: KH

Tuženik: Sparkasse Südholstein

Prethodna pitanja

1.    Sklapa li se u smislu članka 2. (a) Direktive 2002/65/EZ1 ugovor „u okviru organizirane prodaje na daljinu ili sustava pružanja usluga dobavljača”, kojim se postojeći ugovor o zajmu izmjenjuje samo u pogledu visine dogovorenih kamatnih stopa (naknadni sporazum o kamatama), kada banka s podružnicama ugovore o zajmu za financiranje stjecanja nekretnina uz založnopravna osiguranja na nekretninama sklapa samo u svojim poslovnim prostorijama, no u tekućim poslovnim odnosima ugovore o izmjeni već sklopljenih ugovora o zajmu djelomično sklapa i isključivim korištenjem sredstava daljinske komunikacije?

2.    Postoji li „ugovor koji se odnosi na financijske usluge” u smislu članka 2. točke (a) Direktive 2002/65/EZ kada se postojeći ugovor o zajmu izmjeni isključivo u pogledu dogovorenih kamatnih stopa (naknadni sporazum o kamatama), a da se ne produlji trajanje zajma ili se izmjeni njegova visina?

____________

1     Direktiva 2002/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. rujna 2002. o trgovanju na daljinu financijskim uslugama koje su namijenjene potrošačima i o izmjeni Direktive Vijeća 90/619/EEZ i direktiva 97/7/EZ i 98/27/EZ (SL 2002., L 271, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 9., str. 102.).