Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 12. oktobrī iesniedza Landgericht Kiel (Vācija) – KH/Sparkasse Südholstein

(Lieta C-639/18)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Kiel

Pamatlietas puses

Prasītāja: KH

Atbildētāja: Sparkasse Südholstein

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2002/65/EK 1 2. panta a) punkta izpratnē līgums, ar kuru spēkā esošs aizdevuma līgums tiek grozīts tikai attiecībā uz nolīgto piemērojamo procentu apmēru (papildu vienošanās par procentiem), ir noslēgts “saskaņā ar piegādātāja organizētu tālpārdošanas vai pakalpojumu sniegšanas sistēmu”, ja bankas filiāle aizdevuma līgumus par nekustamo īpašumu finansēšanu ar nekustamā īpašuma ķīlas tiesību garantijām slēdz tikai savās uzņēmuma telpās, taču saistībā ar nodibinātajām darījumu attiecībām slēdz līgumus par grozījumu izdarīšanu jau noslēgtos aizdevuma līgumos, daļēji arī izmantojot tikai distances saziņas līdzekļus?

Vai ir konstatējams “līgums saistībā ar finanšu pakalpojumiem” Direktīvas 2002/65/EK 2. panta a) punkta izpratnē, ja spēkā esošs aizdevuma līgums tiek grozīts tikai attiecībā uz nolīgto procentu piemērošanu (papildu vienošanās par procentiem), nepagarinot aizdevuma darbības ilgumu vai negrozot tā apmēru?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/65/EK ( 2002. gada 23. septembris ) par patēriņa finanšu pakalpojumu tālpārdošanu un grozījumiem Padomes Direktīvā 90/619/EEK un Direktīvās 97/7/EK un 98/27/EK (OV 2002, L 271, 16. lpp.).